Tag: marathi

Marathi Leaflet: Family is Still Family
Family, Resource, Visibility

Marathi: कुटुंब आजही कुटुंबच आहे….प्रेम आजही प्रेमच आहे…

कुटुंब आजही कुटुंबच आहे….प्रेम आजही प्रेमच आहे… अनेक पालकांची आणि कुटुंबांची एखादी प्रिय व्यक्ती लेस्बीयन, गे, बायसेक्श्युएल किंवा ट्रान्सजेन्डर  [एलजीबीटी] असते. जेव्हा अशा प्रिय व्यक्तीचे ’खरे रूप’ बाहेर येते, तेव्हा कुटुंबातील सदस्यांना प्रश्न पडणे  अगदी स्वाभाविक आहे. आपल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी खालील काही महत्वाची तथ्ये सुरुवातीलाच जाणून घ्यावेत.: कोणाशी किंवा कसे प्रेम करावे याची निवड […]