Posts

ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ . . . . ਪਿਆਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ . . . .

punjabi

ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ . . . . ਪਿਆਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ . . . .

ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮਲੈਂਗਿਕ ਔਰਤ, ਸਮਲੈਂਗਿਕ ਪੁਰਸ਼, ਬਾਇਸੈਕਸੁਅਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ (LGBT) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ’, ਉਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਮਬਰਾਂ ਲਈ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

 • ਲੋਕ ਇਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਇੱਕ LGBT ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਹੋਣਾ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਸੰਯੋਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਜਾਂ LGBT ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, UCLA ਸਕੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਵਿਖੇ ਵਿਲਿਅੰਸ ਇੰਸਟੀਟਿਉਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 325,000 ਜਾਂ 2.8% ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾ-ਦਵੀਪ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪਛਾਣ LGBT ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਲਿੰਗੀ ਅਨੁਕੂਲਨ ਅਤੇ ਲਿੰਗੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ LGBT ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 • ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ LGBT ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ

LGBT ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਆਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ LGBT ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਗਿਆਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ” ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ LGBT ਬਣਦਾ ਹੈ। LGBT ਹੋਣਾ ਬੱਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਜੋਖਮ-ਭਰੇ, ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ, ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜੋਖਮ ਲੈਣੇ, ਅਤੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ।

 • LGBTਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਕਈ LGBT ਸੰਤੋਖਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਲਿਅੰਸ ਇੰਸਟੀਟਿਉਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 33,000 AAPIਵਿੱਚੋਂ 26% ਬੱਚੇ ਪਾਲਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, LGBT ਵਿਅਕਤੀ ਸਫਲ ਜੀਵਿਕਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਪਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲਾਭ ਸੰਗਠਨ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ LGBT ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 • ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ LGBT ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਧਰਮ LGBT ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਧਰਮ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ LGBT ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਮਜਬੂਤ ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਹਿਮ, ਪਿਆਰ, ਦਿਆਲੂਤਾ, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ।

 • ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਹਤਰ ਥਾਂ ਬਣਾਓ

ਕਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਗਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨ LGBT ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਾਤ, ਨੈਤਿਕਤਾ, ਧਰਮ, ਸੁਭਾਵਕ ਜਨਮ ਦੀ ਥਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਥਿਤੀ, ਲਿੰਗੀ-ਅਨੁਕੂਲਨ, ਜਾਂ ਲਿੰਗੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ।

 • ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। PFLAG (ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ LGBT ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਵੀਰ ਏਸ਼ਿਅਨ ਪੈਸਿਫਿਕ ਆਈਲੈਂਡਰ ਅਲਾਇੰਸ (NQAPIA) ਅਤੇ ਏਸ਼ਿਅਨ ਪ੍ਰਾਇਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ www.pflag.org, www.nqapia.org, www.asianprideproject.orgਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ।

 

Download the Punjabi leaflet PDF.

Watch the PSA videos.

خاندان اب بھی خاندان ہے. . . . پیار اب بھی پیار ہے. . . .

urdu

خاندان اب بھی خاندان ہے. . . .پیار اب بھی پیار ہے. . . .   بہت سارے والدین اور خاندانوں کا کوئی عزیز ایسا ہوتا ہے جو زنانہ ہم جنس پرست، اغلام باز، دو جنسہ یا کثیر جنسہ [lesbian, gay, bisexual or transgender (LGBT)] ہوتا ہے۔ کسی عزیز کا ‘پتہ چلنے پر، خاندان کے افراد کے لیے سوالات پیدا ہونا فطری ہے۔ آپ کے سوالات کو حل کرنے کے لیے ایک نقطۂ آغاز کے طور پر، یہ جاننے لائق کچھ اہم حقائق ہیں۔

 • لوگ یہ انتخاب نہیں کرتے ہیں کہ وہ کس سے یا کس طرح پیار کرتے ہیں۔

LGBT کے بطور شناخت ہونا پسند یا اتفاق کی بات نہیں ہے۔ یہ بات امریکہ میں آنے، بڑے شہروں میں رہنے، یا LGBT دوست رکھنے سے پیدا نہیں ہوتی ہے۔ حقیقت میں، UCLA  اسکول آف لاء (UCLA School of Law) کے ولیمز انسٹی ٹیوٹ (Williams Institute)کے مطابق، امریکہ میں 325,000 یا 2.8% ایشیاء پیسفک جزیرے کے باشندوں کی شناخت LGBT کے بطور ہوتی ہے۔ یوں تو کسی کو بھی قطعی طور پر یہ معلوم نہیں ہے کہ جنسی میلان یا صنفی شناخت کا تعین کس طرح ہوتا ہے، مگر بیشتر LGBT اوائل عمری میں ہی اپنے فرق سے واقف ہوتے ہیں۔

 • والدین اور ان کے LGBT بچے نے کچھ بھی غلط نہیں کیا

احساس جرم اور ندامت LGBTs کے والدین کے لیے عمومی ابتدائی احساسات ہیں، لیکن والدین اپنے بچوں کے LGBT بننے کا باعث نہیں ہوتے ہیں۔ کوئی ایسے جانے پہچانے ماحولیاتی عوامل نہیں ہیں جو کسی کے LGBT بننے کا “باعث” ہوتے ہیں۔ LGBT ہونے کا مطلب  یہی ہے کہ اس کی شناخت کیا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ اہل خانہ کے ذریعہ اسے قبول کرلینے سے  اس کی صحت اور بہبود کو فروغ ملتاہے۔ اہل خانہ کا پیار اور تعاون پُرخطر، خود تخریبی رویے جیسے منشیات کے بیجا استعمال، صحت کو خطرے میں ڈالنے والےعوامل، اور خود کشی کو کم کرتا ہے۔

 • LGBT افراد کی خوشحال اور کامیاب زندگیاں ہوتی ہں

بہت سارے LGBT پرسکون اور صحت مند زندگیوں کی سمت گامزن ہوسکتے ہیں۔ امریکہ اور دنیا میں کافی تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ریاستیں اور ممالک ہم جنسی کی شادی کو تسلیم کر رہے ہیں۔ ولیمز انسٹی ٹیوٹ نے پایا کہ ایک ہی جنس کے رشتوں میں رہنے والے 33,000 AAPIs کے 26% بچوں کی پرورش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ، LGBT افراد کامیاب کریئرز کا لطف اٹھاتے ہیں۔ بہت سارے کاروبار، کمپنیاں، ایجنسیاں، اور غیر منفعتی تنظیمیں کھلم کھلا اپنے LGBT ملازمین کی حمایت کرتی ہیں۔

 • مزید عقائدی روایات “فروغ” پا رہی ہیں اور LGBT افراد کا زیادہ سے زیادہ خیر مقدم کر رہی ہیں

روز افزوں طور پر، بہت سارے عقائد اور مذاہب LGBT افراد کا خیر مقدم کرنے کے لیے آگے آر ہے ہیں۔ ایک مخصوص دور کی سمجھ بوجھ اور ثقافت کو بیان کرنے کے لیے کچھ مخطوطات میں اقتباسات تحریر ہیں۔ بہت سارے عقائد اب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ LGBT افراد کو گلے لگانا مستحکم مذہبی اور روحانی اقدار کو قبول کرنے کے مترادف ہے جیسے ہمدردی، پیار، ایک خدائے مہربان، اور دوسروں کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرنے کا اعتقاد جس طرح وہ اپنےساتھ برتاؤ کیا جانا پسند کرے گا۔

 • دنیا کو سبھی کے لیے ایک بہتر مقام بنائیں

بہت سارے ریاستی اور بلدیاتی معاشرتی حقوق کے قوانین LGBT افراد کا تحفظ کرتے ہیں۔ ابھی تک، جو لوگ مختلف ہیں ان کے لیے تفریق کے امکان کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ ایک ایسی دنیا تخلیق کرنا ہماری ذمہ داری ہے جو نسل، نسلیت،مذہب، پیدائشی وطن اصلی، ترک وطنی کی حیثیت، جنسی میلان، یا صنفی شناخت سے قطع نظر ایک دوسرے کے لیے شفافیت، تحفظ اور اعتماد سے بھری ہوئی ہو۔

 • خود کو اور دوسروں کو تعلیم دیں۔

تعاون اور وسائل آمادگی کی حد تک دستیاب ہیں۔ گروپس جیسے PFLAG (ان والدین، خاندانوں اور خاندانوں کے لیے جو اپنے کسی عزیز LGBT کا تعاون کرتے ہیں)، نیشنل کوئیر ایشین پیسفک آئلینڈر لائنس [National Queer Asian Pacific Islander Alliance (NQAPIA)] اور ایشین پرائڈ پروجیکٹ (Asian Pride Project) آپ اور آپ کے خاندان کے لیے دستیاب وسائل ہیں۔ ان سے www.pflag.org، www.nqapia.org، www.asianprideproject.org پر رابطہ کریں۔   آپ تنہا نہیں ہیں۔

 

Download the Urdu (Pakistani) leaflet PDF.

Watch the PSA videos.

Ang Pamilya ay Pamilya Pa Rin. . . . Ang Pagmamahal ay Pagmamahal Pa Rin. . . .

Tagalog Leaflet

Ang Pamilya ay Pamilya Pa Rin. . . . Ang Pagmamahal ay Pagmamahal Pa Rin. . . .

Maraming magulang at pamilya ang may mahal sa buhay na lesbyana, bakla, silahis o transgender (lesbian, gay, bisexual or transgender o LGBT). Kapag ‘nagladlad’ ang isang mahal sa buhay, natural para sa mga miyembro ng pamilya ang magtanong. Bilang panimula sa pagsagot sa iyong mga tanong, narito ang ilang mahahalagang katotohanan na dapat malaman:

 • Hindi Pinipili ng Mga Tao Kung Sino ang Kanilang Mamahalin o Kung Paano Sila Magmamahal.

Ang pagiging LGBT ay hindi kagustuhan o aksidente. Hindi ito naidudulot ng pagpunta sa US, paninirahan sa malalaking lungsod o pagkakaroon ng mga kaibigang LGBT. Sa katunayan, 325,000 o 2.8% ng populasyon ng mga Asian Pacific Islander sa US ang umaming LGBT, ayon sa Williams Institute sa UCLA School of Law. Bagama’t walang nakakaalam kung paano mismo natutukoy ang sekswal na oryentasyon at kinikilalang kasarian, nababatid ng karamihan ng mga taong LGBT ang pagiging iba nila sa murang edad.

 • Walang Ginawang Mali ang Mga Magulang at ang kanilang LGBT na Anak

Ang pagsisisi at hiya ay ang mga karaniwang unang nararamdaman ng mga magulang ng mga LGBT, ngunit hindi ang mga magulang ang nagiging sanhi ng pagiging LGBT ng kanilang mga anak. Walang nalalamang salik ng kapaligiran na “nagiging sanhi” ng pagiging LGBT ng isang tao. Ang pagiging LGBT ay ang pagiging totoo lang ng bata. Napag-alaman sa pananaliksik na ang pagtanggap ng pamilya ay nagsusulong ng kalusugan at pangkalahatang kagalingan. Nababawasan ng pagmamahal at suporta ng pamilya ang mga gawing mapanganib at nakakasira sa sarili, gaya ng pang-aabuso sa bawal na gamot, mga sanhi ng peligro sa kalusugan, at pagpapatiwakal.

 • Masasaya at Matatagumpay ang Buhay ng Mga Taong LGBT

Maaaring magkaroon ang maraming LGBT ng masasaya at malulusog na buhay. Mabilis na nagbabago ang US at ang mundo. Mas marami nang estado at bansa ang tumatanggap sa mga pagpapakasal ng mga pareho ang kasarian. Napag-alaman ng Williams Institute na 26% ng 33,000 AAPI na nasa mga pakikipag-relasyon sa parehong kasarian ang may pinapalaking mga bata. Dagdag pa rito, nagtatamasa ng matatagumpay na karera ang mga LGBT na indibidwal. Hayagang sinusuportahan ng maraming negosyo, kumpanya, ahensya at organisasyong hindi naglalayong kumita ang kanilang mga empleyadong LGBT.

 • Mas Maraming Tradisyon ng Pananampalataya ang “Nagbabago” at Mas Tumatanggap Na sa Mga Taong LGBT

Patuloy na dumarami ang mga pananampalataya at relihiyong nagbabago upang tanggapin ang mga taong LGBT. Isinulat ang mga pahayag sa ilang kasulatan upang ilarawan ang pag-iisip at kultura ng isang partikular na panahon. Kinikilala na ngayon ng maraming pananampalataya na ang pagtanggap sa mga taong LGBT ay pagbibigay-diin sa matatatag na relihiyoso at ispiritwal na aral tulad ng pakikiramay, pagmamahal, isang mahabaging Diyos, at paniniwalang dapat pakitunguhan ang iba sa paraan kung paano nais na pakitunguhan ng iba.

 • Gawing Mas Magandang Lugar ang Mundo para sa Lahat

Maraming batas sa karapatang sibil na pang-estado at munisipal ang pumoprotekta sa mga taong LGBT. Gayunpaman, patuloy ang posibilidad ng diskriminasyon para sa mga naiiba. Responsibilidad natin ang gumawa ng mundong puno ng pagkakapantay-pantay, kaligtasan at respeto para sa bawat isa anuman ang lahi, etnisidad, relihiyon, likas na pinagmulang lugar, katayuan sa imigrasyon, sekswal na oryentasyon o pagkakakilanlang kasarian.

 • Imulat ang Iyong Sarili at ang Iba.

May agad na makukuhang suporta at mga dulugan. Ang mga pangkat tulad ng PFLAG (para sa mga magulang, pamilya at kaibigan na sumusuporta sa kanilang mga mahal sa buhay na LGBT), National Queer Asian Pacific Islander Alliance (NQAPIA) at ang Asian Pride Project ay mga dulugan para sa iyo at iyong pamilya. Makipag-ugnayan sa kanila sa www.pflag.org, www.nqapia.org at www.asianprideproject.org.

Hindi Ka Nag-iisa.

 

Download the Tagalog leaflet PDF.

Watch the Tagalog PSA video.

Ti Pamilya ket Pamilya Latta . . . . Ti Ayat ket Ayat Latta . . . .

Ilocano Leaflet

Ti Pamilya ket Pamilya Latta . . . . Ti Ayat ket Ayat Latta . . . .

Adu a nagannak ken pamilya iti addaan ti dungdunguen a tomboy, bakla, biseksual wenno transgender wenno lesbian, gay, bisexual or transgender (LGBT). Nu iti dungdunguen ket ‘lumtuad’, kadawyan para kadagiti kameng ti pamilya nga maaddaan kadagiti saludsod. Kas pagruggianan a talantanen dagiti saludsod mo, adda ditoy dagiti dadduma nga napateg a kaagpaysoanan nga inka ammoen:

 • Di Agpili Dagiti Tao Nu Siasino wenno Kasatnuda nga Agayat.

Iti pannakabigbig a kas LGBT ket banag a di mapili wenno aksidente. Daytoy ket di rumsua babaen iti iye-iyeg mo iti US, panagnaed iti dakkel a suidad, wenno kinaadda dagiti gayyem nga LGBT. Iti kinaagpaysoananna, 325,000 wenno 2.8% iti populasyon ti Asian Pacific Islander nga adda iti US ket mabigbig a kas LGBT, segun iti Williams Institute ayan iti UCLA School of Law. Nupay awan eksakto ti makaammo nu kasatnu nga madetermina iti seksual nga orentasyon ken pagbigbigan ti kinatao, kaadduan kadagiti LGBT nga tao ket mapusganda iti kinasabalida iti nasapa nga edad.

 • Dagiti Nagannak ken dagiti LGBT nga Anak ket Di Nangaramid iti Dakes

Ti biddut ken bain ket dagiti kadawyan nga inisyal a rikna dagiti nagannak dagiti LGBT, ngem dagiti nagannak ket di isu iti pakagappuan ti panagbalin nga LBGT dagiti ubbing. Adda dagiti naammoan nga pakagappuan aggapu ti aglawlaw a “pagsigudan” tapno agbalin iti masya nga LGBT. Iti panagbalin nga LGBT ket simple a gapu ti kinasiasino ti ubing. Naduktalan iti sukisok nga iti panag-aklon ti pamilya iragpatna iti salun-at ken kinakaradkad. Iti panagayat ken suporta ti pamilya kissayanna iti napeggad, bukod a makadadael a panagtignay kas iti panagabuso iti agas, pakagappuan ti peggad iti salun-at, ken panagkettel iti bukod a biag..

 • Dagiti LGBT nga Tao ket Addan iti Naragsak ken Naballaigi a Biag

Adu nga LGBT iti addaan iti nakaniwas ken nasalun-at nga biag. Iti US ken iti lubong ket napaspas nga agbaliw. Adu dagiti estado ken pagilyan ti mangbigbig iti panagkasar ti agpada nga kinatao. Naduktalan ti William Institute nga iti 26% ti 33,000 AAPIs nga adda iti relasyon ti agpada nga kinatao ket agpadpadakkel iti ubbing. Kas kanayunan, dagiti indibidual nga LGBT ganganasenna iti naballaigi a karero. Adu dagiti negosyo, kompanya, ahensya, ken di-aggannasya iti silulukat nga agsuporta kadagiti empleado nga LGBT.

 • Adu nga Tradisyon ti Pammati ket “Agrangrang-ay” ken Ad-adu nga Mangak-aklon kadagiti LGBT a Tattao

Umad-adu, adu dagiti pammati ken relihiyon iti agrangrang-ay tapno mangaklon kadagiti LGBT a tattao. Ti panagsasao dagiti dadduma nga naisurat ket naisurat tapno iladawan iti panagpanpanunot ken kaannawidan iti partikular nga tiempo. Adu dagiti pammati itan ti mangbigbig nga iti panagaklon dagiti LGBT nga tattao ket ti panangiyunay-unay ti napigsa nga relihiyoso ken naespirituan a paganninawan kas iti kaasi, ayat, mananga-asi nga Apo, ken iti pammati nga tratoen dagiti sabali kas pagayatan iti maysa a tao nga matrato.

 • Aramiden iti Lubong a Nasaysayaat a Disso para iti Amin

Adu nga linteg ti estado ken munisipyo agpapan ti sibil a karbengan iti mangsalaknib kadagiti LGBT a tattao. Ngem, iti posibilidad ti diskriminasyon kadagiti sabsabali ket agdama. Responsibilidad tayo nga mangaramid iti lubong a napennek iti kinapatas, kinasalinged ken dayaw para iti maysa ken maysa nupay ania iti puli, etniko, relihiyon, disso ti natural a naggapuan, estado ti immigrasyon, seksual nga orentasyon wenno pagbigbigan ti kinatao.

 • Suroan iti Bagim ken iti Sabali.

Ti suporta ken saranay ket sisasagana a sidadaan. Dagiti grupo kas iti PFLAG (para kadagiti nagannak, pamilya ken gayyem nga mangsup-suporta kadagiti LGBT a dungdunguenda), National Queer Asian Pacific Islander Alliance (NQAPIA) ken iti Asian Pride Project ket dagiti saranay para kenyam ken ti pamilyam. Makinnuman kenyada ayan ti www.pflag.org, www.nqapia.org, www.asianprideproject.org.

Madi Ka Agmaymaysa.

 

Download the Ilocano leaflet PDF.

Watch the Filipino PSA video.

الأسرة تبقى أسرة …. الحب يبقى حب….

Arabic Leaflet

الأسرة تبقى أسرة …. الحب يبقى حب….

يوجد لدى العديد من الأباء والأسر شخص عزيز من السحاقيات أو المثليون أو مشتهو الجنسين أو مغايرو الهوية الجنسية (LGBT). وعندما “ينحرف عن الطبيعة” شخص عزيز، من الطبيعي أن تكون أسئلة لدى أفراد الأسرة. ومن منطلق الرد على تساؤلاتكم هذه، نسوق لك بعض الحقائق الهامة لمعرفتها:

 • لا يتحكم الناس في الاختيار ممن يحبّون أو كيف يحبّون.

لا يُعد تعريفك كأحد LGBT أمرًا بمحض اختيارك أو من قبيل المصادفة. فلا يكون ذلك نتيجة قدومك إلى الولايات المتحدة أو العيش في المدن الكبرى أو أن يكون لديك أصدقاء من LGBT. في الحقيقة, تم تعريف 325,000 أو نسبة 2.8% من سكان جزر الباسيفيك الآسيوي في الولايات المتحدة ضمن LGBT, وفقًا للأبحاث التي أجريت في معهد ويليامز في مدرسة UCLA للقانون. وفي حين أنه لا يعرف أي شخص تحديدًا على أية أساس تتقرر الميول الجنسية أو الهوية الجنسية, يُصبح معظم ممن هم ضمن LGBT على علمٍ باختلافهم في سنٍ مبكرة.

 • لم يرتكب الأباء وأطفالهم ممن هم ضمن LGBT أي خطأ

يكون الشعور بالذنب والخزي مشاعر أولية شائعة لدى الأباء ممن هم LGBTs, إلا أن الأباء لا يسببون على أن يصبحون أطفالهم LGBT. كما لا توجد عوامل بيئية معروفة بأن “تسبب” في أن يصبح الفرد LGBT. فكون الطفل LGBT هو ببساطة ما يكون عليه الطفل. وقد أثبتت الأبحاث أن قبول الأسرة يعزّز من الصحة والعافية. ويقلل حب الأسرة ودعمها السلوكيات الخطرة والمدمرة للذات مثل تعاطي المخدّرات وعوامل تعرض الصحة للمخاطر والانتحار.

 • يعيش الأشخاص ممن هم LGBT حياة سعيدة وناجحة

من الممكن أن يحيا العديد ممن هم ضمن LGBT حياة راضية وصحية. فتشهد الولايات المتحدة والعالم تغيرًا سريعًا. حيث تعترف الكثير من الدول والبلدان بجواز المثليين. وقد أثبتت الأبحاث التي أجريت في معهد ويليامز أن نسبة  %26 ما يبلغ 33,000 من سكان جزر الباسيفيك الآسيوي ممن هم في علاقات مثلية يربّون الأطفال. بالإضافة لذلك, يتمتع أفراد LGBT بحياة مهنية ناجحة. وتدعم العديد من الأعمال والشركات والوكالات والمنظمات غير الربحية موظفي LGBT لديها.

 • “تتطور” المزيد من المعتقدات الدينية وتكون أكثر ترحيبًا بالأشخاص ممن هم ضمن LGBT

بشكلٍ متزايد, تبرز العديد من المعتقدات والأديان للترحيب بالأشخاص ممن هم LGBT. حيث كُتبت بعض النصوص في بعض الكتب المقدسة لتصف تفكير وثقافة زمن معين. الآن تعترف الكثير من العقائد الدينية أن اعتناق الأشخاص ممن هم ضمن LGBT يؤكد على القيم الدينية والمقدسة القوية مثل التراحم والحب ورحمة الله والمعتقد بمعاملة الأخرين كما تحب أن يعاملوك.

 • إجعل من العالم مكانًا أفضل للجميع

تتبنى العديد من الولايات والحقوق المدنية المحلية حماية الأشخاص ممن هم ضمن LGBT. ومع ذلك، تظل احتمالية التمييز لكل من هو مختلف. فمن مسؤوليتنا أن نصنع عالمًا مليء بالإنصاف والأمان والاحترام بين الناس بغض النظر عن السباق أو العرق أو الديانة أو الموطن الأصلي أو الوضع الشرعي للمهاجر أو الميول الجنسية أو هوية جنسائية.

 • ثقف نفسك والآخرين.

يكون الدعم والمساعدات متاحة بسهولة. تمثل الفئات مثل PFLAG (الأباء والأسر والأصدقاء ممن يدعمون أعزّائهم من LGBT) والتحالف الوطني للشواذ من سكان جزر الباسيفيك الآسيوي (NQAPIA) ومشروع الكرامة الأسيوي مساعدات لك ولأسرتك. اتصل بهم على www.pflag.org, www.nqapia.org, www.asianprideproject.org, .

لست وحدك.

 

Download the Arabic leaflet PDF.

Watch the PSA videos.

家族は家族。 . . . 愛は愛。 . . .

Japanese Leaflet

家族は家族。 . . . 愛は愛。 . . .

愛する家族の一員がレズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー(LGBT)である親や家族は大勢います。愛する人が「カミングアウト」するとき、家族が疑問を持つことは自然なことです。疑問を解決する糸口として、知っておくべき重要な事実を次に挙げます。

 • 人は愛する相手や愛し方を選ぶわけではありません

LGBTであることは、選択できることでも、偶発的なことでもありません。アメリカに来たり、大都市に住んだり、LGBTの友人がいるためになる

ことでもありません。UCLA School of LawのWilliams Instituteによると、アメリカに住むアジア太平洋諸島系の人口の2.8%にあたる32万5000人が実際のところ、LGBTということが確認されています。性的指向や性同一性がいかにして決まるのか正確なところは分かっていませんが、LGBTの人々のほとんどは若いうちから、まわりの人々との違いに気付いています。

 • 親とLGBTの子供は何も間違ったことをしていません

LGBTの子を持つ親は一般的にまず罪悪感と羞恥心を感じるかも知れませんが、子供がLGBTになる原因は親にはありません。LGBTになる「原因」の環境的要素は分かっていません。LGBTであることはその子供のあるがままの姿なのです。研究では、家族が受け入れることで健康と幸福を促進することが分かっています。家族の愛情とサポートによって、薬物乱用や健康リスクとなる要因、自殺などの危険な自滅行為を減らすことができるのです。

 • LGBTの人々は幸せで成功した人生を歩んでいます

LGBTの多くが充実して健康な人生を手に入れています。アメリカや世界は目覚ましく変化しています。さらに多くの州や国では、同性結婚が認められています。Williams Instituteでは同性愛の関係にある3万3000人のアジア/太平洋諸島系のアメリカ人(AAPI)の26%が子供を育てていることを発表しました。また、LGBTの人々はキャリアでも成功を収めています。多くのビジネス、企業、機関、非営利団体では、LGBTの従業員をオープンにサポートしています。

 • より多くの伝統的信仰が「進化」しつつあり、より多くのLGBTの人々を受け入れています 

多くの信仰や宗教が進化して、LGBTの人々を受け入れるようになってきました。聖典には特定の時期の考え方と文化の説明が書かれている部分もあります。現在多くの信仰ではLGBTの人々を快く受け入れることは、慈悲や愛、慈悲深い神などの宗教的で精神的な価値や、自分が他人にこう接してもらいたいと思うのと同じように他人に接するという信念を強調することであると認めています。

 • すべての人にとって住みやすい世界に

州法や地方の公民権法の多くはLGBTの人々を保護しています。ですが、自分とは違う人々への差別の可能性はまだあります。人種や民族性、宗教、出身地、移民法上の地位、性的指向、性同一性に関わらず、公平かつ安全で、お互いを尊重しあう世界を作ることは私たちの責任です。

 • 自分と周囲の人を教育に励みましょう。 

すぐに利用できるサポートとリソースがあります。PFLAG(LGBTの人々をサポートする親、家族、友人向けのグループ)、NQAPIA(National Queer Asian Pacific Islander Alliance)、Asian Pride Projectなどのグループはあなたや家族にとってのリソースとなります。www.pflag.orgwww.nqapia.org、www.asianprideproject.orgまでお問い合わせください。

あなたはひとりではありません。

 

Download the Japanese leaflet PDF.

Watch the Japanese PSA video.

가족이라는것도, 사랑한다는것도변하지않습니다.

Korean Leaflet

가족이라는것도, 사랑한다는것도변하지않습니다.

사랑하는가족중에동성애자, 양성애자또는트랜스젠더(LGBT)가있는부모와가족은많습니다. 사랑하는가족이 ‘커밍아웃’을했을때,그가족들에게궁금한점이생기는건자연스러운일입니다. 이러한궁금증을풀어나가기위한실마리로몇가지중요한사실들을알려드리려합니다.

 • 사람은누구를사랑할지또는어떻게사랑할지선택하지않습니다.

LGBT의정체성을가지게된것은선택한것도, 어떤원인이있는것도아닙니다. 미국으로건너와살게되어서도아니고, 대도시에서살아서도아니고, LGBT 친구들이있어서도아닙니다. 실제로 UCLA 법학대학원의윌리엄스연구소에따르면, 미국에있는아시아태평양계인구중 325,000명, 즉 2.8%가 LGBT 정체성을가지고있다고합니다.어떻게성적지향과성별정체성이결정되는지는아무도정확히알지못하지만, LGBT 사람들대부분은어릴때부터자신이다르다는사실을인지하게됩니다.

 • 부모도, 그들의 LGBT 자녀도잘못한없습니다.

죄책감과수치심은많은 LGBT의부모들이초기에공통적으로느끼는감정이지만, 부모때문에자녀가 LGBT가된것은아닙니다. 사람을LGBT로 ‘만드는’ 환경적요인으로확인된것은없습니다. LGBT라는것은그저그사람자체의특성일뿐입니다. 연구에따르면, 가족이이사실을받아들여줄경우건강과행복을촉진하게된다고합니다. 가족의사랑과지지는약물남용, 건강위험요소및자살과같은위험하고자기파괴적인행동을줄여줍니다.

 • LGBT 사람들은행복하고성공적인삶을삽니다.

많은 LGBT 사람들이충만하고건강한삶을살수있습니다. 미국을포함한전세계가빠르게변해가고있습니다. 보다많은주와나라에서동성결혼을인정하고있습니다. 윌리엄스연구소에따르면동성관계에있는 33,000명의 AAPI(아시아태평양계미국인) 중 26%가자녀를양육하고있다고합니다. 그뿐만아니라, LGBT 개인들은성공적인커리어를누리고있습니다. 여러비즈니스, 기업, 기관및비영리기관에서 LGBT 직원들을공개적으로지지하고있습니다.

 • 점점많은전통적신앙들이하고있으며, LGBT 사람들을환영하고있습니다.

LGBT 사람들을환영하며변화를보이고있는신앙과종교가점점더많아지고있습니다. 일부경전의구절들은특정시대의사고방식과문화에맞게기술된것일뿐입니다. 이제여러신앙들은LGBT를포옹하는것이곧연민, 사랑, 자비로운하느님, ‘다른사람에게대우받고싶은대로다른사람을대우해야한다’는믿음과같은강력한종교적/영적가치를중시하는것임을깨닫고있습니다.

 • 모두에게나은세상을만들어갑시다.

많은주와지방의시민권법이 LGBT 사람들을보호하고있습니다. 그러나아직도차이를가지고있는사람들에대한차별가능성은남아있습니다. 인종, 민족, 종교, 출생지, 이민신분, 성적지향또는성별정체성에관계없이공정함과안전, 타인에대한존중이가득한세상을만드는것은우리모두의책임입니다.

 • 스스로공부하고, 다른사람에게도가르쳐주세요.

당신을위한지원과자원이준비되어있습니다. PFLAG(사랑하는 LGBT 가족을 지지하는 가족과친구들), National Queer Asian Pacific Islander Alliance(NQAPIA) 및 Asian Pride Project와 같은 단체를통해귀하와 가족을 위한 자원을 이용하실 수 있습니다. 자세한내용은www.pflag.org, www.nqapia.org, www.asianprideproject.org에서확인하실수있습니다.

당신은혼자가아닙니다.

 

Download the Korean leaflet PDF.

Watch the Korean PSA video.

家依舊 . . . . 愛依然 . . . .

Traditional Chinese Leaflet

家依舊 . . . . 愛依然 . . . .

許多家庭中,父母都可能發現自己的孩子是女同性戀、男同性戀、雙性戀及跨性別人士 (LGBT)。  面對親人的“出櫃”,其他家庭成員一般會產生各種疑問。  作為解決疑問的出發點,您首先要了解下列一些要點:

 • 人們不能選擇他們愛誰或如何去愛。

LGBT 人士的性傾向並非是自己選擇或因意外事故而導致的,  這亦並非因為來到美國、生活在大城市或身邊有 LGBT 的朋友而造成的。事實上,根據加州大學洛杉磯分校法學院威廉姆斯學院的調查顯示,在美國亞裔太平洋島居民中,有 325,000 人(即 2.8%)的人屬於 LGBT人士。  然而,沒有人能夠清楚肯定性取向和性別認定是如何形成的,但大多數 LGBT 人士在年少時已經意識到自己與別人有所不同。

 •  LGBT 和他們的父母並沒有錯

對於 LGBT 的父母而言,開始時常懷有內疚和羞愧的情緒,但父母並非導致子女成為 LGBT的原因。到現時為止,仍然未發現到導致 LGBT 的環境因素,成為 LGBT 僅僅在於個體本身。  研究發現,家庭的接納可提升這類人士的健康和幸福感。  家人的愛和支持可減少危險及自殘行為,如濫用藥物、危害健康的行為以及自殺。

 • LGBT 群體也能擁有幸福而成功的生活

許多 LGBT 群體都過著充實而健康的生活。美國及整個世界都在改變,  更多的州和國家已經承認同性婚姻。  威廉姆斯學院發現,在亞裔太平洋島民 33,000 人的同性婚姻中,有 26% 的家庭在撫養孩子。  此外,LGBT 群體也能夠取得事業上的成功。  許多企業、公司、機構及非牟利組織已經公開表示支持他們的 LGBT 員工。

 • 越來越多的信仰傳統正在「演變」並對 LGBT 群體更加包容友好

許多宗教和信仰的立場逐漸改變,對 LGBT 群體持有包容友好的態度。   以往所編寫的一些經文段落的字句,只旨在於描述某個特定時代的思想和文化。  如今,許多信仰傳統已經意識到,接受 LGBT 群體更能凸顯強大的宗教和精神價值,例如同情、愛、仁慈的上帝及愛人如己的信念。

 • 讓我們的世界變得更美好

許多州和城市的民權法均要求保護 LGBT 群體。  然而,對於這些有別於大部分人之群體,目前仍存在有歧視行為。  所以,不論種族、族群、宗教、國籍、移民身份、性取向或性別認同如何,我們都有責任創造一個充滿公平、安全與尊重的世界。

 • 教育自己和他人。 

您可隨時獲取各種支援資料和資源。如 PFLAG(為支援 LGBT 的父母、家庭及朋友提供服務)、National Queer Asian Pacific Islander Alliance (NQAPIA) 及 Asian Pride Project 等組織都能為您和您的家人提供協助。  如需與上述組織聯絡,請登入:www.pflag.orgwww.nqapia.org或www.asianprideproject.org。

你們並不孤單

 

Download the Traditional Chinese leaflet PDF.

Watch the Mandarin and Cantonese PSA videos.

家依旧 . . . . 爱依然 . . . .

Chinese Simplified Leaflet

家依旧 . . . . 爱依然 . . . .

许多家庭中,父母都可能发现自己的孩子是女同性恋、男同性恋、双性恋或跨性别者(LGBT)。面对亲人的“出柜”,其他家庭成员自然会产生各种疑问。作为解决疑问的出发点,您首先要了解下列一些重要事实:

 • 人们不能选择他们爱谁或如何去爱。

LGBT 的性倾向并非是自己选择或因意外事故而导致的,更不是因为来到美国、生活在大城市或身边有 LGBT 的朋友而造成的。事实上,根据加州大学洛杉矶分校法学院威廉姆斯学院的调查显示,在美国亚裔太平洋岛居民中,有 325,000 人(即 2.8%)的人被认定为 LGBT。然而,没有人能够清楚肯定性取向和性别认定是如何形成的,但大多数 LGBT 在年少时已经意识到自己与别人有所不同。

 • LGBT 和他们的父母并没有错

对于 LGBT 的父母而言,开始时常怀有内疚和羞愧的情绪,但父母并非导致子女成为 LGBT 的原因。到目前为止,仍然未发现导致 LGBT 的环境因素,成为 LGBT 仅仅在于个体本身。研究发现,家庭的接纳可提升这类人群的健康和幸福感。家人的爱和支持可减少危险的自残行为,如滥用药物、危害健康的行为以及自杀。

 • LGBT 群体也能拥有着幸福而成功的生活

许多 LGBT 群体都过着充实而健康的生活。美国及整个世界都在改变。更多的州和国家已经承认同性婚姻。威廉姆斯学院发现,在亚裔太平洋岛民 33,000 人的同性婚姻中,有 26% 的家庭在抚养孩子。此外,LGBT 群体也能够取得事业上的成功。许多企业、公司、机构及非营利性组织已经公开表示支持他们的 LGBT 员工。

 • 越来越多的信仰传统正在演变并对LGBT 群体更加包容友好

许多宗教和信仰的立场逐渐改变,对 LGBT 群体持有包容友好的态度。以往所编写的一些经文段落中的字句,只旨在于描述某个特定时代的思想和文化。如今,许多信仰传统已经意识到,接受 LGBT 群体更能凸显强大的宗教和精神价值,例如同情、爱、仁慈的上帝及爱人如己的信念。

 • 让我们的世界变得更美好

许多州和城市的民权法均要求保护 LGBT 群体。然而,对于这些有别于大部分人之群体,目前仍存有歧视行为。所以,无论种族、族群、宗教、国籍、移民身份、性取向或性别认同如何,我们都有责任创造一个充满公平、安全与尊重的世界。

 • 教育自己和他人。

您可随时获取各种支持资料和资源。诸如 PFLAG(为支持 LGBT 的父母、家庭及朋友提供服务)、National Queer Asian Pacific Islander Alliance (NQAPIA) 及 Asian Pride Project 等组织都能为您和您的家人提供帮助。如需与上述组织联系,请访问:www.pflag.orgwww.nqapia.org或www.asianprideproject.org。

你们并不孤单

 

Download the Simplified Chinese leaflet PDF.

Watch the Mandarin and Cantonese PSA videos.