Tag: leaflet

Khmer Leaflet
Family, Resource, Visibility

គ្រួសារគឺនៅតែជាគ្រួសារ . . . . ស្នេហាគឺនៅតែជាស្នេហា . . . .

គ្រួសារគឺនៅតែជាគ្រួសារ . . . . ស្នេហាគឺនៅតែជាស្នេហា . . . . សាច់ញាត្តិជាច្រើន និងក្រុមគ្រួសារមានដែលមានសមាជិកម្នាក់ជាទីស្រឡាញ់នោះគឺជាស្រីស្រឡាញ់ ស្រីដូចគ្នា, ជាប្រុសដែលស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា, ជាទ្វេរភេទ ឬប្តូរភេទ (ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា: LGBT) ។ នៅពេលដែលសមាជិកជាទីស្រឡាញ់ “ចាកចេញទៅ ” វាគឺក៏បានក្លាយជារឿងធម្មជាតិសម្រាប់ សមាជិកគ្រួសារដែលមានចោទជាសំណួរ។ ជាចំណុចចាប់ផ្តើមមួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរ របស់អ្នកមានការពិតដ៏សំខាន់មួយចំនួនដែលអ្នកត្រូវដឹង: មនុស្សគ្រប់រូបមិនបានជ្រើសរើសមនុស្សសម្រាប់ស្រឡាញ់ ឬស្រឡាញ់យ៉ាងដូចម្តេចទេ ការកំណត់ថាជាមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺមិនមែនជាបញ្ហានៃរឿងជម្រើស ឬគ្រោះថ្នាក់នោះទេ។ វាមិនមែនដូចជាការមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិក និងរស់នៅក្នុងទីក្រុងធំ ឬរាប់អានមិត្តភក្តិស្រឡាញ់ភេទ ដូចគ្នានោះដែរ។ ជាការពិតណាស់មនុស្សចំនួន 325,000 ឬ 2,8% នៃចំនួនប្រជាជននៅអាស៊ីប៉ាស៊ី ហ្វិកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេរកឃើញថាជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា នេះបើយោងតាមវិទ្យាស្ថានវីលីយ៉ាម (Williams) នៃសាលាច្បាប់ (UCLA)។ ខណៈពេលដែលគ្មាននរណាម្នាក់ដឹង ច្បាស់ថា តើការតំរង់ទិសភេទ និងអត្តសញ្ញាណយេនឌ័រត្រូវបានកំណត់ ជាមនុស្សភាគច្រើនដែល ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាទទួលស្គាល់ពីភាពខុសគ្នារបស់ពួកគេទាំងនៅវ័យក្មេង។ ឪពុកម្តាយ និង កូនៗដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមិនបានប្រព្រឹត្តខុសទេ រាល់កំហុស និងភាពអាម៉ាស់គឺជាអារម្មណ៍ដំបូងទូទៅសម្រាប់ឪពុកម្តាយរបស់កូនៗដែលស្រឡាញ់ […]

Lao Leaflet
Family, Resource, Visibility

ຄອບຄົວກໍ່ຍັງເປັນຄອບຄົວ . . . . ຄວາມຮັກກໍ່ຍັງເປັນຄວາມຮັກ . . . .

ຄອບຄົວກໍ່ຍັງເປັນຄອບຄົວ . . . . ຄວາມຮັກກໍ່ຍັງເປັນຄວາມຮັກ . . . . ພໍ່ແມ່ຫຼາຍຄົນແລະຄອບຄົວຫຼາຍຄອບຄົວມີຄົນທີ່ຕົນເອງຮັກເປັນເລັສບ້ຽນ, ເກ, ຮັກທັງສອງເພດຫຼືຄົນແປງເພດ (LGBT).   ເມື່ອຄົນທີ່ຕົນເອງຮັກ ‘ເປີດເຜີຍຕົນເອງ’, ມັນເປັນທໍາມະຊາດທີ່ສະມາຊິກຄອບຄົວຈະຕ້ອງມີຄໍາຖາມ.  ເພື່ອໃຫ້ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນກ່າວເຖິງຄໍາຖາມຂອງທ່ານ, ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ທ່ານຄວນຈະຕ້ອງຮູ້: ຄົນເຮົາເລືອກບໍ່ໄດ້ວ່າຄວນຈະຮັກໃຜຫຼືຮັກແບບໃດ. ການລະບຸວ່າເປັນ LGBT ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຂອງທາງເລືອກຫຼືໂດຍບັງເອີນ.  ບໍ່ແມ່ນມັນເກີດຂຶ້ນມາຈາກການເຂົ້າມາຢູ່ສະຫະລັດ, ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງໃຫຍ່, ຫຼືມີໝູ່ເປັນ LGBT. ຕາມຄວາມຈິງແລ້ວນັ້ນ, ປະຊາກອນຊາວອາຊີ-ໝູ່ເກາະປາຊີຟິກ (APPI)ຈໍານວນ 325,000 ຄົນຫຼື 2.8% ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນສະຫະລັດໄດ້ຮັບການລະບຸວ່າເປັນ LGBT, ອີງຕາມສະຖາບັນວິນລຽມ (Williams Institute) ຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນກົດໝາຍ UCLA.  ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດຮູ້ແນ່ນອນວ່າຄວາມມັກທາງເພດແລະການກໍານົດທາງເພດນັ້ນຖືກກໍານົດແນວໃດ, ຄົນ LGBT ສ່ວນໃຫຍ່ຮູ້ຈັກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນເວລາອາຍຸຍັງນ້ອຍ. ພໍ່ແມ່ແລະລູກທີ່ເປັນ LGBT ຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດອັນໃດຜິດ ຄວາມຜິດແລະຄວາມອາຍແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກເບື້ອງຕົ້ນທົ່ວໄປສໍາລັບພໍ່ແມ່ຂອງຜູ້ເປັນ LGBT, ແຕ່ພໍ່ແມ່ບໍ່ໄດ້ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ລູກຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນ LGBT.  ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີປັດໃຈທາງດ້ານສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສາມາດຈະຮູ້ໄດ້ເຊິ່ງ “ເຮັດໃຫ້” ຜູ້ໃດໜຶ່ງເປັນ LGBT.  […]