Posts

QAPIs 4 Black Lives: Show your Solidarity

We, as LGBTQ AAPIs, cannot continue to watch Black lives being taken away. We need to show our support through actions, and more than ever, now is the time to have hard conversations about solidarity in our communities.

Sign the Pledge for Justice

Join the Movement for Black Lives by taking the pledge for solidarity. Although the #BlackLivesMatter movement has grown, so has the violence against it. We must continue to show courage and spread love despite so much unjust, state violence.

We are the Movement for Black Lives

What is our Place in the Movement?

In our QAPIs4BlackLives video, members of the NQAPIA family share painful personal experiences to describe how the QAPI community has been marginalized by police. Watch, listen, and learn why it is necessary to support #BlackLivesMatter.

QAPIs4BlackLives

Click the image to watch NQAPIA’s QAPIs4BlackLives video

Continue the Conversation with your Family

Letters for Black Lives

Within many of our families, #BlackLivesMatter is not a topic we discuss. After the deaths of Philando Castile and Alton Sterling, the AAPI community crowdsourced An Open Letter to our Parents about BLM.

This letter is a conversation starter to a greater discussion. Not only is this letter in English, but it is also in multiple languages with alternate versions still being created to make this document as accessible as possible.

Read some of the Asian versions including Arabic, Bahasa (Indonesian and Malaysian), Bengali, Chinese (simplified and traditional), Farsi, Hindi, Hmong (white and green dialect), Japanese, Khmer, Korean, Tagalog, Tamil, Telugu, Thai, Urdu, and Vietnamese.

Share your Support

Sign the pledge. Watch the video. Read the letter.

#BlackLivesMatter  #APIs4BlackLives  #M4BLPledge  #AAPICall4Solidarity

Tsev Neeg Tseem Yog Tsev Neeg. . . . Kev Hlub Tseem Yog Kev Hlub

Hmong Leaflet

Tsab ntawv no hais txog Lesbian (poj niam nyiam poj niam), Gay (txiv neej nyiam txiv neej), Bisexual (ib tus neeg nyiam poj niam thiab nyiam txiv neej), Trangender (tub ua ib tug ntxhais los ntxhais ua ib tug tub lossis ua tubntxhais) – tagnrho cov lus no yog LGBT. Peb txhais LGBTQ lis nos. Peb taus taub hais tias hauv peb haiv neeg Hmoob peb tsi tau muaj concensus hais tias peb yuav txhais lis cas tabsis peb yog ib pab neeg LGBTQ, raws lis peb paub thiab raws lis peb taus tham thiab raws lis peb pom peb muab ntsiab lus LGBTQ txhais lis no.

 

Tsev Neeg Tseem Yog Tsev Neeg. . . . Kev Hlub Tseem Yog Kev Hlub

Ntau cov niam-txiv thiab tsev neeg muaj ib tug neeg lawv hlub lossis txheeb ze uas yog LGBT. Thaum lawv qhia rau lawv tsev neeg hais tias lawm yog LGBT ces lawv tsev neeg yeej yuam muaj lus noog. Ua ntej koj yuav noog koj cov lus, cov nos yog ib cos nqe lus tseem ceeb koj yuam tsum tau paub txog:

 

Yus tsi xaiv los ua LGBT

Txojkev yog LGBT tsi yog ib txojkev yus xaiv lossis tsis yog lam tshwm sim. Nws tsis tshwm sim los ntawm tebchaws Meskas, nyob hauv cov nroog loj, lossis muaj cov phooj ywg LGBT. Raws lis Williams Institute nyob ntawm University of California Los Angelos qhov tseeb tiag, 325,000 tus neeg lossis 2.8% ntawm cov neeg Asian Pacific Islander uas nyob hauv tebchaws Meskas yog hom neeg LGBT. Feem ntaus cov neeg uas yog LGBT nws yeej paub tau hais tias nws yog LGBT thaum hnub yug yau los lawm.

 

Cov niam-txiv thiab lawv Tus Menyuam LGBT Yeej Tsis Tau Ua Dabtsi Txhaum

Kev ua txhaumthiab kev poob ntsej muag yog kev xav xub thawj ntawm cov niam-txiv ntawm cov neeg LGBT, tabsis cov niam-txiv tsis tau ua dabtsi rau lawv cov menyuam kom dhau mus ua cov neeg LGBT. Yeej tsis paub tias muaj feem dabtsi “yuav ua kom” ib tug dhau mus ua tus neeg LGBT. Tus menyuam ntawv yeej yog LGBT xwb.

 

Raws lis kev tshawb fawb tau nrhiav thaib pom thaum tsev neeg tos txais tau lawv tus menyuam LGBT ua taus kev noj qab haus huv thiab kev nyob zoo. Thaum tsev neeg hlub thiab txhawb pab txhawb nqa txo tau tej kev pheej hmoo tsis zoo, txo kom txhob coj tus cwjpwm tsis zoo xws li kev quav yeeb tshuaj, feem yuav ua rau muaj mob nkeeg, thiab kev tua yus tus kheej.

 

Cov Neeg LGBT Muaj Kev Kaj Siab thiab Ua Neej Tau Vam Meej

Cov neeg LGBT coob leej tuajyeem nyob tau tsis muaj mob nkeeg thiab muaj kev kaj siab lug. Tebchaws Meskas thiab lub ntiaj teb pauv hloov sai heev. Ntau lub lav thiab cov tebchaws txias tau thiab lees paub txog kev sib yuav ntawm txivneej thiab txivneej losyog pojniam thiab pojniam. Lub Williams Institute pom tau tias 26% ntawm 33,000 AAPIs hauv cov tsev neeg uas yog poj niam yuav poj niam lossis txiv neej yuav txiv neej tab tom tus mes tub mes nyuam. Ntxiv rau qhov no, cov neeg LGBT yeej muaj kev vam meej rau kev ua haujlwm. Ntau yam haujlwm lag luam, cov tuam txhab, cov chaw ua haujlwm, thiab cov koom haum pab neeg txom nyem muaj kev pab txhawb rau cov LGBT ua haujlwm rau lawv.

 

Muaj ntau cov pawg ntseeg thiab cov coj kab lis kev cai tau pauv thiab hloov los txais tos cov neeg LGBT

Yim muaj cov neeg ntseeg thiab kev ntseeg tos txais taus ntau ntxiv yog kev pauv hloov dhau mus ua cov neeg LGBT. Cov lus vaj lug kub qee yam sau piav qhia txog kev xav thiab kab lis kev cai ntawm ib lub sijhawm tshwj xeeb twg. Ntau cov neeg ntseeg tamsis no lees paub tias kev txais tos cov neeg LGBT yog kev pab txhawb nqa rau kev ntseeg xaj xab nam thiab yam muaj nuj nqi ntawm feem kev ntseeg dab qhuas xws li kev hlub tshua, kev hlub, kev hlub tshua ntawm Tswv Ntuj, thiab yog ibqho kev ntseeg txog kev saib taus lwm tus neeg uas ib tug neeg xav kom nws raug saib tau licas.

 

Ua kom lub ntiaj teb yog ib qho chaw zoo tshaj rau sawvdaws txhua leej txhua tug

Ntau lub xeev thiab lubnroog loj cov cai lij choj ntawm tibneeg txoj cai muaj kev tiv thaiv cov neeg LGBT. Tabsis, tej kev ntxub ntxaug losyog kev sib cais rau tus neeg uas muaj qhov sib txawv tseem niaj hnub muaj. Nws yog peb lub luag haujlwm yuav los tsim ib lub ntiaj teb kom muaj kev ncaj ncees, muaj kev nyab xeeb thiab kev sib hawm rau lwm tus neeg yam tsis xav txog qhov yog ib haiv neeg twg, haiv neeg tsawg, kev ntseeg xaj xab nam, qhov chaw keeb kwm, qhov tseem yog neeg hla tebchaws, tsis hais yog txivneej losyog pojniam, lossis yog LGBT.

 

Kawm thiab qhia rau tus kheej thiab lwm tus.

Kev pab txhawb nqa thiab cov neeg pab yog muajtxij. Lub koomhaum xws li PFLAG (rau cov niam-txiv, cov tsev neeg thiab cov phooj ywg uas pab txhawb nqa tus lawv hlub es yog LGBT), Lub Koom Haum National Queer Asian Pacific Islander Alliance (NQAPIA) thiab Lub Koom Haum Asian Pride Project yog qhov chaw rau koj thiab koj tsev neeg rhiav kev pab thiab txhawb nqa. Tiv toj rau lawv rau ntawm www.pflag.org, www.nqapia.org, www.asianprideproject.org.

 

Yog koj muaj lus nug lossis koj xav nrog ib tug neeg Hmoob tham txog LGBT:

 

Minnesota: Shades of Yellow (SOY)

community@shadesofyellow.org

651-300-2373

 

Wisconsin: Freedom, Inc

mouazon@gmail.com

608-661-4089

 

Tsis Yog Koj Ib Leeg Xwb.

 

Download the Hmong leaflet PDF.

Watch the PSA videos.

Southeast Asian Parents who Love their LGBT Kids – PSAs

Parents_Lao_Web

Southeast Asian Parents who love their LGBT kids – PSA

Wouldn’t it be amazing to have Asian American parents who love their LGBT kids say that… on television… in Vietnamese and Lao? In June, tune in to your local Asian Television station, and see for yourselves! Translated materials are also available in Thai, KhmerHmongLaoVietnamese, and Indonesian. NQAPIA and the Asian Pride Project collaborated to develop a series of multilingual public service announcements (PSA)—short, beautiful videos of Asian American, South Asian, and Southeast Asian parents who love their lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) children. Southeast Asian ethnic television stations will air these videos during the month of June.

Vietnamese with English subtitles – Ha Nguyen, a Vietnamese mother of a gay son
English with Lao subtitlesPhanida Phivilay, a Lao mother of a lesbian daughter

Throughout the LGBT Pride Month, we are also releasing videos featuring other Asian, South Asian, and Southeast Asian parents of gay men, lesbian daughters, transgender, and genderqueer kids. Our goals are to diversify the faces of parents who have LGBT kids and to promote understanding and acceptance.

Translated “Family is Still Family, Love is Still Love”

Multilingual Leaflets in 19 Asian languages

NQAPIA and parents developed a series of one-page, translated leaflets for parents who have LGBT kids. The multilingual leaflets answer basic questions about being LGBT and dispel common misperceptions. They are in nineteen (19) Asian languages and scripts—the largest number of languages ever translated from a single LGBT document.

Vietnamese (click to view and download)
Thai (click to view and download)
Khmer (click to view and download)
Hmong (click to view and download)
Lao (click to view and download)
Indonesian (click to view and download)

We hope the videos and written materials will be helpful resources for young people (and really anyone) who aim to come out to their parents.