Lao Leaflet

ຄອບຄົວກໍ່ຍັງເປັນຄອບຄົວ . . . . ຄວາມຮັກກໍ່ຍັງເປັນຄວາມຮັກ . . . .

Lao Leaflet

ຄອບຄົວກໍ່ຍັງເປັນຄອບຄົວ . . . . ຄວາມຮັກກໍ່ຍັງເປັນຄວາມຮັກ . . . .

ພໍ່ແມ່ຫຼາຍຄົນແລະຄອບຄົວຫຼາຍຄອບຄົວມີຄົນທີ່ຕົນເອງຮັກເປັນເລັສບ້ຽນ, ເກ, ຮັກທັງສອງເພດຫຼືຄົນແປງເພດ (LGBT).   ເມື່ອຄົນທີ່ຕົນເອງຮັກ ‘ເປີດເຜີຍຕົນເອງ’, ມັນເປັນທໍາມະຊາດທີ່ສະມາຊິກຄອບຄົວຈະຕ້ອງມີຄໍາຖາມ.  ເພື່ອໃຫ້ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນກ່າວເຖິງຄໍາຖາມຂອງທ່ານ, ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ທ່ານຄວນຈະຕ້ອງຮູ້:

  • ຄົນເຮົາເລືອກບໍ່ໄດ້ວ່າຄວນຈະຮັກໃຜຫຼືຮັກແບບໃດ.

ການລະບຸວ່າເປັນ LGBT ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຂອງທາງເລືອກຫຼືໂດຍບັງເອີນ.  ບໍ່ແມ່ນມັນເກີດຂຶ້ນມາຈາກການເຂົ້າມາຢູ່ສະຫະລັດ, ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງໃຫຍ່, ຫຼືມີໝູ່ເປັນ LGBT. ຕາມຄວາມຈິງແລ້ວນັ້ນ, ປະຊາກອນຊາວອາຊີ-ໝູ່ເກາະປາຊີຟິກ (APPI)ຈໍານວນ 325,000 ຄົນຫຼື 2.8% ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນສະຫະລັດໄດ້ຮັບການລະບຸວ່າເປັນ LGBT, ອີງຕາມສະຖາບັນວິນລຽມ (Williams Institute) ຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນກົດໝາຍ UCLA.  ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດຮູ້ແນ່ນອນວ່າຄວາມມັກທາງເພດແລະການກໍານົດທາງເພດນັ້ນຖືກກໍານົດແນວໃດ, ຄົນ LGBT ສ່ວນໃຫຍ່ຮູ້ຈັກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນເວລາອາຍຸຍັງນ້ອຍ.

  • ພໍ່ແມ່ແລະລູກທີ່ເປັນ LGBT ຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດອັນໃດຜິດ

ຄວາມຜິດແລະຄວາມອາຍແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກເບື້ອງຕົ້ນທົ່ວໄປສໍາລັບພໍ່ແມ່ຂອງຜູ້ເປັນ LGBT, ແຕ່ພໍ່ແມ່ບໍ່ໄດ້ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ລູກຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນ LGBT.  ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີປັດໃຈທາງດ້ານສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສາມາດຈະຮູ້ໄດ້ເຊິ່ງ “ເຮັດໃຫ້” ຜູ້ໃດໜຶ່ງເປັນ LGBT.  ການເປັນ LGBT ແມ່ນງ່າຍທີ່ບອກວ່າເດັກຜູ້ໃດເປັນ.  ການຄົ້ນຄວ້າພົບວ່າການຍອມຮັບຂອງຄອບຄົວຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບແລະຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນ.  ຄວາມຮັກແລະຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງຄອບຄົວຫຼຸດຜ່ອນພຶດຕິກໍາການທໍາຮ້າຍຕົນເອງທີ່ເປັນຄວາມສ່ຽງເຊັ່ນການໃຊ້ສານຕ້ອງຫ້າມ, ປັດໃຈຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບ, ແລະການຂ້າຕົວຕາຍ.

  • ຄົນທີ່ເປັນ LGBT ມີຊີວິດທີ່ມີຄວາມສຸກແລະປະສົບຜົນສໍາເລັດ

ຄົນທີ່ເປັນ LGBT ສາມາດເປັນຜູ້ນໍາໃຫ້ມີຊີວິດທີ່ສໍາເລັດຜົນແລະມີສຸຂະພາບດີ. ສະຫະລັດແລະໂລກຂອງເຮົາກໍາລັງປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ.  ຫຼາຍຣັຖແລະຫຼາຍປະເທດຮັບຮູ້ເຣື່ອງການແຕ່ງງານຂອງຄົນເພດດຽວກັນ.  ສະຖາບັນວິນລຽມ (Williams Institute) ພົບວ່າ 26% ຂອງຈໍານວນ AAPIs 33,000 ຄົນທີ່ມີຄວາມສໍາພັນເພດດຽວກັນນັ້ນໄຊ້ຊີວິດເປັນພໍ່ຫຼືແມ່ຂອງເດັກນ້ອຍຢູ່.  ນອກຈາກນັ້ນ, ບຸກຄົນທີ່ເປັນ LGBT ຍັງມີຄວາມສຸຂກັບອາຊີບທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ.  ມີທຸລະກິດ, ບໍລິສັດ, ໜ່ວຍງານ, ແລະອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລຫຼາຍໆແຫ່ງໃຫ້ການສະນັບສະນູນລູກຈ້າງທີ່ເປັນ LGBT ຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງເປີດເຜີຍ.

  • ຮີດຄອງປະເພດນີທີ່ນັບຖືກັນມາຫຼາຍຢ່າງກໍາລັງປ່ຽນແປງກໍາລັງມີການຕ້ອນຮັບຄົນທີ່ເປັນ LGBT ເພີ່ມຂຶ້ນ 

ນອກຈາກນັ້ນ, ມີຫຼາຍຄວາມເຊື່ອຖືແລະສາສນາທີ່ກໍາລັງປ່ຽນແປງເພື່ອຕ້ອນຮັບຄົນ LGBT ເພີ່ມຂຶ້ນ.   ຂໍ້ຄວາມຢູ່ໃນພະຄໍາພີບາງອັນຂຽນໄວ້ເພື່ອອະທິບາຍເຖິງຄວາມຄິດແລະວັດທະນະທັມຂອງເວລາຍຸກສະໃໝນັ້ນໂດຍສະເພາະ.  ດຽວນີ້ຄວາມເຊື່ອຖືແລະແນວທາງສາສານຫຼາຍຢ່າງຍອມຮັບວ່າການຮັບເອົາຄົນ LGBT ແມ່ນເພື່ອເນັ້ນຄ່ານິຍົມທາງສາສນາແລະຈິດໃຈໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນເຊັ່ນມີຄວາມເມດຕາສົງສານ, ຄວາມຮັກ, ພະເຈົ້າຜູ້ເມດຕາ, ແລະມີຄວາມເຊື່ອວ່າຄວນຈະປະຕິບັດຕໍ່ຜູ້ອື່ນເໜືອນກັບຢາກໃຫ້ຄົນອື່ນກະທຳກັບໂຕເອງ.

  • ເຮັດໃຫ້ໂລກເປັນບ່ອນທີ່ດີກວ່າກັບທຸກຄົນ

ກົດໝາຍຂອງພົນລະເມືອງຢູ່ຫຼາຍໆເຂດເມືອງແລະຣັຖໃຫ້ການປົກປ້ອງສິດທິຂອງຄົນ LGBT.  ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການຈຳແກກຜິວພັນແລະການຈຳແນກຄວາມແຕກຕ່າງກັບຄົນກໍ່ຍັງມີຢູ່ໃນສົງຄົມທົ່ວໄປ.  ມັນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະສ້າງໂລກທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເປັນທັມ, ຄວາມປອດໄພແລະຄວາມເຄົາລົບນັບຖືເຊິ່ງກັນແລະກັນໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງເລື່ອງເຜົ່າພັນ, ເຊື້ອຊາດ, ສາສະໜາ, ບ່ອນທີ່ກໍາເນີດ, ສະຖານະການເຂົ້າເມືອງ, ຄວາມມັກທາງເພດ, ຫຼືການລະບຸທາງເພດ.

  • ໃຫ້ການສຶກສາແກ່ຕົນເອງແລະຜູ້ອື່ນ

ພວກເຮົາມີການສະນັບສະນູນແລະເປັນທີ່ເພິ່ງໃຫທ່ານ. ກຸ່ມຕ່າງໆເຊັ່ນ PFLAG (ສໍາລັບພໍ່ແມ່, ຄອບຄົວແລະໝູ່ເພື່ອນຜູ້ທີ່ໃຫ້ການສະນັບສະນູນຄົນ LGBT ຜູ້ທີ່ເປັນທີ່ຮັກຂອງເຂົາເຈົ້າ), ພັນທະມິດຊາວເກາະອາຊີປາຊີຟິກເຄຣັຽແຫ່ງຊາດ (NQAPIA) ແລະໂຄງການຄວາມພູມໃຈອາຊີແມ່ນເປັນທີ່ເພິ່ງສໍາລັບທ່ານແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານ.  ຕິດຕໍ່ຫາເຂົາເຈົ້າໄດ້ທີ່www.pflag.org, www.nqapia.org, www.asianprideproject.org.

ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຢູ່ໂດດດ່ຽວ.

 

Download the Lao leaflet PDF.

Watch the Lao PSA video.