Hmong Leaflet

Tsev Neeg Tseem Yog Tsev Neeg. . . . Kev Hlub Tseem Yog Kev Hlub

Hmong Leaflet

Tsab ntawv no hais txog Lesbian (poj niam nyiam poj niam), Gay (txiv neej nyiam txiv neej), Bisexual (ib tus neeg nyiam poj niam thiab nyiam txiv neej), Trangender (tub ua ib tug ntxhais los ntxhais ua ib tug tub lossis ua tubntxhais) – tagnrho cov lus no yog LGBT. Peb txhais LGBTQ lis nos. Peb taus taub hais tias hauv peb haiv neeg Hmoob peb tsi tau muaj concensus hais tias peb yuav txhais lis cas tabsis peb yog ib pab neeg LGBTQ, raws lis peb paub thiab raws lis peb taus tham thiab raws lis peb pom peb muab ntsiab lus LGBTQ txhais lis no.

 

Tsev Neeg Tseem Yog Tsev Neeg. . . . Kev Hlub Tseem Yog Kev Hlub

Ntau cov niam-txiv thiab tsev neeg muaj ib tug neeg lawv hlub lossis txheeb ze uas yog LGBT. Thaum lawv qhia rau lawv tsev neeg hais tias lawm yog LGBT ces lawv tsev neeg yeej yuam muaj lus noog. Ua ntej koj yuav noog koj cov lus, cov nos yog ib cos nqe lus tseem ceeb koj yuam tsum tau paub txog:

 

Yus tsi xaiv los ua LGBT

Txojkev yog LGBT tsi yog ib txojkev yus xaiv lossis tsis yog lam tshwm sim. Nws tsis tshwm sim los ntawm tebchaws Meskas, nyob hauv cov nroog loj, lossis muaj cov phooj ywg LGBT. Raws lis Williams Institute nyob ntawm University of California Los Angelos qhov tseeb tiag, 325,000 tus neeg lossis 2.8% ntawm cov neeg Asian Pacific Islander uas nyob hauv tebchaws Meskas yog hom neeg LGBT. Feem ntaus cov neeg uas yog LGBT nws yeej paub tau hais tias nws yog LGBT thaum hnub yug yau los lawm.

 

Cov niam-txiv thiab lawv Tus Menyuam LGBT Yeej Tsis Tau Ua Dabtsi Txhaum

Kev ua txhaumthiab kev poob ntsej muag yog kev xav xub thawj ntawm cov niam-txiv ntawm cov neeg LGBT, tabsis cov niam-txiv tsis tau ua dabtsi rau lawv cov menyuam kom dhau mus ua cov neeg LGBT. Yeej tsis paub tias muaj feem dabtsi “yuav ua kom” ib tug dhau mus ua tus neeg LGBT. Tus menyuam ntawv yeej yog LGBT xwb.

 

Raws lis kev tshawb fawb tau nrhiav thaib pom thaum tsev neeg tos txais tau lawv tus menyuam LGBT ua taus kev noj qab haus huv thiab kev nyob zoo. Thaum tsev neeg hlub thiab txhawb pab txhawb nqa txo tau tej kev pheej hmoo tsis zoo, txo kom txhob coj tus cwjpwm tsis zoo xws li kev quav yeeb tshuaj, feem yuav ua rau muaj mob nkeeg, thiab kev tua yus tus kheej.

 

Cov Neeg LGBT Muaj Kev Kaj Siab thiab Ua Neej Tau Vam Meej

Cov neeg LGBT coob leej tuajyeem nyob tau tsis muaj mob nkeeg thiab muaj kev kaj siab lug. Tebchaws Meskas thiab lub ntiaj teb pauv hloov sai heev. Ntau lub lav thiab cov tebchaws txias tau thiab lees paub txog kev sib yuav ntawm txivneej thiab txivneej losyog pojniam thiab pojniam. Lub Williams Institute pom tau tias 26% ntawm 33,000 AAPIs hauv cov tsev neeg uas yog poj niam yuav poj niam lossis txiv neej yuav txiv neej tab tom tus mes tub mes nyuam. Ntxiv rau qhov no, cov neeg LGBT yeej muaj kev vam meej rau kev ua haujlwm. Ntau yam haujlwm lag luam, cov tuam txhab, cov chaw ua haujlwm, thiab cov koom haum pab neeg txom nyem muaj kev pab txhawb rau cov LGBT ua haujlwm rau lawv.

 

Muaj ntau cov pawg ntseeg thiab cov coj kab lis kev cai tau pauv thiab hloov los txais tos cov neeg LGBT

Yim muaj cov neeg ntseeg thiab kev ntseeg tos txais taus ntau ntxiv yog kev pauv hloov dhau mus ua cov neeg LGBT. Cov lus vaj lug kub qee yam sau piav qhia txog kev xav thiab kab lis kev cai ntawm ib lub sijhawm tshwj xeeb twg. Ntau cov neeg ntseeg tamsis no lees paub tias kev txais tos cov neeg LGBT yog kev pab txhawb nqa rau kev ntseeg xaj xab nam thiab yam muaj nuj nqi ntawm feem kev ntseeg dab qhuas xws li kev hlub tshua, kev hlub, kev hlub tshua ntawm Tswv Ntuj, thiab yog ibqho kev ntseeg txog kev saib taus lwm tus neeg uas ib tug neeg xav kom nws raug saib tau licas.

 

Ua kom lub ntiaj teb yog ib qho chaw zoo tshaj rau sawvdaws txhua leej txhua tug

Ntau lub xeev thiab lubnroog loj cov cai lij choj ntawm tibneeg txoj cai muaj kev tiv thaiv cov neeg LGBT. Tabsis, tej kev ntxub ntxaug losyog kev sib cais rau tus neeg uas muaj qhov sib txawv tseem niaj hnub muaj. Nws yog peb lub luag haujlwm yuav los tsim ib lub ntiaj teb kom muaj kev ncaj ncees, muaj kev nyab xeeb thiab kev sib hawm rau lwm tus neeg yam tsis xav txog qhov yog ib haiv neeg twg, haiv neeg tsawg, kev ntseeg xaj xab nam, qhov chaw keeb kwm, qhov tseem yog neeg hla tebchaws, tsis hais yog txivneej losyog pojniam, lossis yog LGBT.

 

Kawm thiab qhia rau tus kheej thiab lwm tus.

Kev pab txhawb nqa thiab cov neeg pab yog muajtxij. Lub koomhaum xws li PFLAG (rau cov niam-txiv, cov tsev neeg thiab cov phooj ywg uas pab txhawb nqa tus lawv hlub es yog LGBT), Lub Koom Haum National Queer Asian Pacific Islander Alliance (NQAPIA) thiab Lub Koom Haum Asian Pride Project yog qhov chaw rau koj thiab koj tsev neeg rhiav kev pab thiab txhawb nqa. Tiv toj rau lawv rau ntawm www.pflag.org, www.nqapia.org, www.asianprideproject.org.

 

Yog koj muaj lus nug lossis koj xav nrog ib tug neeg Hmoob tham txog LGBT:

 

Minnesota: Shades of Yellow (SOY)

community@shadesofyellow.org

651-300-2373

 

Wisconsin: Freedom, Inc

mouazon@gmail.com

608-661-4089

 

Tsis Yog Koj Ib Leeg Xwb.

 

Download the Hmong leaflet PDF.

Watch the PSA videos.