Posts

ຄອບຄົວກໍ່ຍັງເປັນຄອບຄົວ . . . . ຄວາມຮັກກໍ່ຍັງເປັນຄວາມຮັກ . . . .

Lao Leaflet

ຄອບຄົວກໍ່ຍັງເປັນຄອບຄົວ . . . . ຄວາມຮັກກໍ່ຍັງເປັນຄວາມຮັກ . . . .

ພໍ່ແມ່ຫຼາຍຄົນແລະຄອບຄົວຫຼາຍຄອບຄົວມີຄົນທີ່ຕົນເອງຮັກເປັນເລັສບ້ຽນ, ເກ, ຮັກທັງສອງເພດຫຼືຄົນແປງເພດ (LGBT).   ເມື່ອຄົນທີ່ຕົນເອງຮັກ ‘ເປີດເຜີຍຕົນເອງ’, ມັນເປັນທໍາມະຊາດທີ່ສະມາຊິກຄອບຄົວຈະຕ້ອງມີຄໍາຖາມ.  ເພື່ອໃຫ້ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນກ່າວເຖິງຄໍາຖາມຂອງທ່ານ, ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ທ່ານຄວນຈະຕ້ອງຮູ້:

  • ຄົນເຮົາເລືອກບໍ່ໄດ້ວ່າຄວນຈະຮັກໃຜຫຼືຮັກແບບໃດ.

ການລະບຸວ່າເປັນ LGBT ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຂອງທາງເລືອກຫຼືໂດຍບັງເອີນ.  ບໍ່ແມ່ນມັນເກີດຂຶ້ນມາຈາກການເຂົ້າມາຢູ່ສະຫະລັດ, ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງໃຫຍ່, ຫຼືມີໝູ່ເປັນ LGBT. ຕາມຄວາມຈິງແລ້ວນັ້ນ, ປະຊາກອນຊາວອາຊີ-ໝູ່ເກາະປາຊີຟິກ (APPI)ຈໍານວນ 325,000 ຄົນຫຼື 2.8% ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນສະຫະລັດໄດ້ຮັບການລະບຸວ່າເປັນ LGBT, ອີງຕາມສະຖາບັນວິນລຽມ (Williams Institute) ຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນກົດໝາຍ UCLA.  ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດຮູ້ແນ່ນອນວ່າຄວາມມັກທາງເພດແລະການກໍານົດທາງເພດນັ້ນຖືກກໍານົດແນວໃດ, ຄົນ LGBT ສ່ວນໃຫຍ່ຮູ້ຈັກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນເວລາອາຍຸຍັງນ້ອຍ.

  • ພໍ່ແມ່ແລະລູກທີ່ເປັນ LGBT ຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດອັນໃດຜິດ

ຄວາມຜິດແລະຄວາມອາຍແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກເບື້ອງຕົ້ນທົ່ວໄປສໍາລັບພໍ່ແມ່ຂອງຜູ້ເປັນ LGBT, ແຕ່ພໍ່ແມ່ບໍ່ໄດ້ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ລູກຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນ LGBT.  ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີປັດໃຈທາງດ້ານສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສາມາດຈະຮູ້ໄດ້ເຊິ່ງ “ເຮັດໃຫ້” ຜູ້ໃດໜຶ່ງເປັນ LGBT.  ການເປັນ LGBT ແມ່ນງ່າຍທີ່ບອກວ່າເດັກຜູ້ໃດເປັນ.  ການຄົ້ນຄວ້າພົບວ່າການຍອມຮັບຂອງຄອບຄົວຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບແລະຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນ.  ຄວາມຮັກແລະຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງຄອບຄົວຫຼຸດຜ່ອນພຶດຕິກໍາການທໍາຮ້າຍຕົນເອງທີ່ເປັນຄວາມສ່ຽງເຊັ່ນການໃຊ້ສານຕ້ອງຫ້າມ, ປັດໃຈຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບ, ແລະການຂ້າຕົວຕາຍ.

  • ຄົນທີ່ເປັນ LGBT ມີຊີວິດທີ່ມີຄວາມສຸກແລະປະສົບຜົນສໍາເລັດ

ຄົນທີ່ເປັນ LGBT ສາມາດເປັນຜູ້ນໍາໃຫ້ມີຊີວິດທີ່ສໍາເລັດຜົນແລະມີສຸຂະພາບດີ. ສະຫະລັດແລະໂລກຂອງເຮົາກໍາລັງປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ.  ຫຼາຍຣັຖແລະຫຼາຍປະເທດຮັບຮູ້ເຣື່ອງການແຕ່ງງານຂອງຄົນເພດດຽວກັນ.  ສະຖາບັນວິນລຽມ (Williams Institute) ພົບວ່າ 26% ຂອງຈໍານວນ AAPIs 33,000 ຄົນທີ່ມີຄວາມສໍາພັນເພດດຽວກັນນັ້ນໄຊ້ຊີວິດເປັນພໍ່ຫຼືແມ່ຂອງເດັກນ້ອຍຢູ່.  ນອກຈາກນັ້ນ, ບຸກຄົນທີ່ເປັນ LGBT ຍັງມີຄວາມສຸຂກັບອາຊີບທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ.  ມີທຸລະກິດ, ບໍລິສັດ, ໜ່ວຍງານ, ແລະອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລຫຼາຍໆແຫ່ງໃຫ້ການສະນັບສະນູນລູກຈ້າງທີ່ເປັນ LGBT ຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງເປີດເຜີຍ.

  • ຮີດຄອງປະເພດນີທີ່ນັບຖືກັນມາຫຼາຍຢ່າງກໍາລັງປ່ຽນແປງກໍາລັງມີການຕ້ອນຮັບຄົນທີ່ເປັນ LGBT ເພີ່ມຂຶ້ນ 

ນອກຈາກນັ້ນ, ມີຫຼາຍຄວາມເຊື່ອຖືແລະສາສນາທີ່ກໍາລັງປ່ຽນແປງເພື່ອຕ້ອນຮັບຄົນ LGBT ເພີ່ມຂຶ້ນ.   ຂໍ້ຄວາມຢູ່ໃນພະຄໍາພີບາງອັນຂຽນໄວ້ເພື່ອອະທິບາຍເຖິງຄວາມຄິດແລະວັດທະນະທັມຂອງເວລາຍຸກສະໃໝນັ້ນໂດຍສະເພາະ.  ດຽວນີ້ຄວາມເຊື່ອຖືແລະແນວທາງສາສານຫຼາຍຢ່າງຍອມຮັບວ່າການຮັບເອົາຄົນ LGBT ແມ່ນເພື່ອເນັ້ນຄ່ານິຍົມທາງສາສນາແລະຈິດໃຈໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນເຊັ່ນມີຄວາມເມດຕາສົງສານ, ຄວາມຮັກ, ພະເຈົ້າຜູ້ເມດຕາ, ແລະມີຄວາມເຊື່ອວ່າຄວນຈະປະຕິບັດຕໍ່ຜູ້ອື່ນເໜືອນກັບຢາກໃຫ້ຄົນອື່ນກະທຳກັບໂຕເອງ.

  • ເຮັດໃຫ້ໂລກເປັນບ່ອນທີ່ດີກວ່າກັບທຸກຄົນ

ກົດໝາຍຂອງພົນລະເມືອງຢູ່ຫຼາຍໆເຂດເມືອງແລະຣັຖໃຫ້ການປົກປ້ອງສິດທິຂອງຄົນ LGBT.  ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການຈຳແກກຜິວພັນແລະການຈຳແນກຄວາມແຕກຕ່າງກັບຄົນກໍ່ຍັງມີຢູ່ໃນສົງຄົມທົ່ວໄປ.  ມັນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະສ້າງໂລກທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເປັນທັມ, ຄວາມປອດໄພແລະຄວາມເຄົາລົບນັບຖືເຊິ່ງກັນແລະກັນໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງເລື່ອງເຜົ່າພັນ, ເຊື້ອຊາດ, ສາສະໜາ, ບ່ອນທີ່ກໍາເນີດ, ສະຖານະການເຂົ້າເມືອງ, ຄວາມມັກທາງເພດ, ຫຼືການລະບຸທາງເພດ.

  • ໃຫ້ການສຶກສາແກ່ຕົນເອງແລະຜູ້ອື່ນ

ພວກເຮົາມີການສະນັບສະນູນແລະເປັນທີ່ເພິ່ງໃຫທ່ານ. ກຸ່ມຕ່າງໆເຊັ່ນ PFLAG (ສໍາລັບພໍ່ແມ່, ຄອບຄົວແລະໝູ່ເພື່ອນຜູ້ທີ່ໃຫ້ການສະນັບສະນູນຄົນ LGBT ຜູ້ທີ່ເປັນທີ່ຮັກຂອງເຂົາເຈົ້າ), ພັນທະມິດຊາວເກາະອາຊີປາຊີຟິກເຄຣັຽແຫ່ງຊາດ (NQAPIA) ແລະໂຄງການຄວາມພູມໃຈອາຊີແມ່ນເປັນທີ່ເພິ່ງສໍາລັບທ່ານແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານ.  ຕິດຕໍ່ຫາເຂົາເຈົ້າໄດ້ທີ່www.pflag.org, www.nqapia.org, www.asianprideproject.org.

ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຢູ່ໂດດດ່ຽວ.

 

Download the Lao leaflet PDF.

Watch the Lao PSA video.

Southeast Asian Parents who Love their LGBT Kids – PSAs

Parents_Lao_Web

Southeast Asian Parents who love their LGBT kids – PSA

Wouldn’t it be amazing to have Asian American parents who love their LGBT kids say that… on television… in Vietnamese and Lao? In June, tune in to your local Asian Television station, and see for yourselves! Translated materials are also available in  VietnameseThaiKhmerHmongLao, and Indonesian. NQAPIA and the Asian Pride Project collaborated to develop a series of multilingual public service announcements (PSA)—short, beautiful videos of Asian American, South Asian, and Southeast Asian parents who love their lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) children. Southeast Asian ethnic television stations will air these videos during the month of June.

Vietnamese with English subtitles – Ha Nguyen, a Vietnamese mother of a gay son English with Lao subtitlesPhanida Phivilay, a Lao mother of a lesbian daughter

Throughout the LGBT Pride Month, we are also releasing videos featuring other Asian, South Asian, and Southeast Asian parents of gay men, lesbian daughters, transgender, and genderqueer kids. Our goals are to diversify the faces of parents who have LGBT kids and to promote understanding and acceptance.

Translated “Family is Still Family, Love is Still Love”

Multilingual Leaflets in 19 Asian languages

NQAPIA and parents developed a series of one-page, translated leaflets for parents who have LGBT kids. The multilingual leaflets answer basic questions about being LGBT and dispel common misperceptions. They are in nineteen (19) Asian languages and scripts—the largest number of languages ever translated from a single LGBT document.

 Vietnamese
Thai
Khmer
Hmong
Lao
Indonesian

We hope the videos and written materials will be helpful resources for young people (and really anyone) who aim to come out to their parents.